Avís legal

Titularitat de la Pàgina Web
 

Les presents Condicions (d'ara endavant denominades AVÍS LEGAL) tenen per objecte regular l'ús d'aquesta Web així com la resta de webs titularitat de EDIPLA, S.A. (d'ara endavant, l’EMPRESA), si us plau dediqui uns minuts a llegir-les. 

Aquesta pàgina web és propietat de EDIPLA, S.A., amb NIF A-58498155 i domicili social situat en el C/ Mallorca, 221, 5-2, 08008 Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil, de Barcelona al Tom _______, Foli ___, Full ________. 

Per qualssevol consulta, pot contactar al telèfon 93 451 02 43 o via email  f.buxons@edipla.es

La utilització del web atribueix la condició d'USUARI de la web (en endavant, "l'USU-ARI") i implica l'acceptació expressa, plena i sense reserva de totes les condicions i termes d'ús incloses en aquest AVÍS LEGAL. La prestació del servei del Web té una durada limitada al moment en què l'USUARI es trobi connectat a la mateixa. Per tant, l'USUARI ha de llegir atentament el present AVÍS LEGAL en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present AVÍS LEGAL poden patir modificacions


Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
 

Tots els continguts d'aquesta web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotos, gràfics, imatges, icones, links i qualsevol altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic (en endavant, els "Continguts"), són propietat intel·lectual de l'EMPRESA o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web, sense que puguin entendre cedits a l'USUARI cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web. 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de L'EMPRESA o ter-cers, sense que pugui entendre que l'accés a la Web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.
 

Condicions ús de la Web


A.- Sobre L’Ús

L'USUARI s'obliga a fer un ús correcte del web de conformitat amb la Llei i el present AVÍS LEGAL. L'USUARI respondrà davant de L'EMPRESA o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. 

Queda expressament prohibit l'ús del Web amb finalitats lesives de béns o interessos de L'EMPRESA o de tercers o que de qualsevol forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software ) de L'EMPRESA o de tercers.
 

B.- Sobre els Continguts

L'USUARI es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present AVÍS LEGAL, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s'escau puguin ser aplicables de conformitat amb el que disposa l'apartat 1.

Amb caràcter merament enunciatiu, l'USUARI d'acord amb la legislació vigent haurà d'abstenir de: 

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per L'EMPRESA o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si és el cas. 
  • Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Software o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'U-SUARI o d'un tercer. 
  • Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la Web així com de les bases de dades que L'EMPRESA posi a disposició dels USUARIS.
     

C.- Sobre el Formulari de recollida de dades

Tota la informació que faciliti l'USUARI a través dels formularis de la web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser certa. A aquests efectes, l'USUARI garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a L'EMPRESA perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l'USUARI. En tot cas serà l'USUARI l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a L'EM-PRESA o a tercers per la informació que faciliti. 

L'USUARI es compromet a custodiar adequadament les dades identificatives (USUA-RI-Clau) per a l'accés als serveis oferts a la web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a tercers. L'USUARI serà responsable pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos.


Exclusió de responsabilitat
 

A.- Sobre la Informació

L'accés a la web no implica de cap manera l'obligació per part de l'EMPRESA de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de les dades subministrades a través de la mateixa. Els continguts d'aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació de cap servei d'assessorament o consultoria de cap tipus. 

L'EMPRESA no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l'USUARI o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a la web.

B.- Dels serveis 

L'accés a la web no implica l'obligació per part de l'EMPRESA de controlar l'absència de virus o qualsevol altre programa o sistema nociu. Corresponent a l'USUARI la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. 

L'EMPRESA no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant la prestació del servei del Web. 

L'establiment d'enllaços no implica l'existència de relacions entre L'EMPRESA i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi.

C.- De la disponibilitat del Web

L'accés a la web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament que no correspon a L'EMPRESA. Per tant, els serveis proveïts a través del web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles per als USUARIS. 

L'EMPRESA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'USUARI que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

L'EMPRESA queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats per demandes i reclamacions de tercers per l'incompliment per part de l'USUARI del nostre AVÍS LEGAL, Política de privacitat o per qualsevol incompliment de la legislació vigent.