Política de privacitat

La confidencialitat, la seguretat de la informació i la protecció de dades de caràcter personal són valors molt importants a EDIPLA, S.A. Per aquest motiu, els facilitem la informació de la nostra política de privacitat:

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 2.  La legitimació del tractament.
 3.  Per quines finalitats tractem les seves dades.
 4.  Durant quant de temps conservem les seves dades.
 5.  A quins destinataris comuniquem les dades.
 6.  Quins són els seus drets.

EDIPLA, S.A. s'obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals continguda en el Reglament General RGPD 2016/679 UE i en la Llei de ser-veis de seguretat de la informació LSSI 34/2002.
 

 1. Responsable del tractament:

  EDIPLA, S.A. amb NIF: A-58498155

  Adreça postal: C/ Mallorca, 221, 5-2, 08008 Barcelona
  Tel: 93 451 02 43
  e-mail: f.buxons@edipla.es
   
 2. Legitimació del tractament:

  La base de legitimació del tractament de les dades és el consentiment de l'usuari al complimentar els formularis, acceptar el tractament de dades per a les finalitats indicades en cada cas i acceptar la nostra política de privacitat.
   
 3. Finalitat del tractament: 

  Les dades personals seran exclusivament utilitzades per a les finalitats exposades en el formulari de recollida de dades.

  Les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de l'enviament de cor-reus electrònics, així com les dades a les quals EDIPLA, S.A.  accedeixi com a con-seqüència de la seva navegació, consultes o sol·licituds realitzades a través de la Web, seran recollides en un fitxer responsabilitat de EDIPLA, S.A. i el propòsit del qual és atendre a consultes o sol·licituds, així com elaborar el seu perfil d'usuari so-bre la base dels seus hàbits de navegació a fi de mantenir-lo informat sobre els béns i serveis que puguin resultar del seu interès.
   
 4. Conservació de les dades:

  Les seves dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual van ser recollides i no sigui sol·licitada la seva supressió o revocació.
  Sense perjudici de la seva conservació per posar a disposició de les autoritats com-petents pel compliment d'obligacions legals.
   
 5. Destinataris de les dades:

  Les seves dades no seran comunicades a tercers excepte a les nostres empreses associades i pel compliment d'obligacions legals.

  En determinats casos es donarà accés a les seves dades a determinats proveïdors que presten serveis a la nostra empresa, com l'envia-ment de les newsletters, l'emmagatzematge de dades o de pàgines web,  amb tots ells es tenen signats els contractes de protecció de dades com encarregats del tractament i en cap cas trac-taran les dades per a finalitats pròpies.
   

 6. Drets en relació a les seves dades de caràcter personal:

L'usuari podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets de:

 • Accés a les seves dades per saber quines son objecte de tractament.
 • Rectificació de les dades inexactes.
 • Supressió quan les dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Portabilitat en els casos previstos per la normativa i seran lliurats en format es-tructurat a vostè o al nou encarregat del tractament que designi.
 • Limitació en determinades circumstàncies.
 • Oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situ-ació personal.

El termini màxim per a resoldre l'exercici dels drets és 1 mes des de la recepció de la sol·licitud.

L'usuari podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condiciones previstos a la legislació vigent, a l'atenció: Protecció de dades a l’adreça  C/ Mallor-ca, 221, 5-2, 08008 Barcelona ó per correu electrònic a  f.buxons@edipla.es.  

En el cas de no ser atès satisfactòriament pot presentar una reclamació davant l'Au-toritat espanyola de Protecció de dades.

Així mateix, amb l'acceptació d’aquesta política de privacitat, reconeix que la infor-mació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

Mesures de seguretat:

EDIPLA, S.A. informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de con-formitat amb el que preveu la normativa vigent.